Miksi tarvitsemme 1,5 asteen elämäntapoja?

EU 1,5° Lifestyles -hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa 1, 5 asteen elämäntapoja. Mutta mitä tarkoitamme elämäntavoilla ja miksi juuri 1,5°? On selvää, että elintapojemme on muututtava, jos haluamme lieventää ilmastokriisin pahimpia vaikutuksia. Tämä tarkoittaa radikaalia muutosta niissä rakenteissa, jotka muokkaavat elämäntapaamme – politiikan toimintalinjoista infrastruktuuriin sekä taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin.

Image
cycling in the city

Mikä on 1.5° tavoite? 

Pitkäjänteinen tieteellinen tutkimus kasvihuonekaasupäästöennusteista, ilmastomallinnus ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapalloon ja yhteiskuntiin osoittavat, että lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteollisesta tasosta on paras mahdollisuutemme lieventää ilmastokriisin pahimpia vaikutuksia. 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen vähentäisi merkittävästi ilmastonmuutoksen riskejä ja haittavaikutuksia, kuten ekosysteemien romahtamista, lämpötilan ääri-ilmiöitä, rankkasateita, kuivuuden aiheuttamia maatalouden ja luonnon tuhoja sekä merenpinnan nousua.  

Tavoite "rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen, mieluiten 1,5 celsiusasteeseen" vahvistettiin 196 hallituksen toimesta vuonna 2015 osana oikeudellisesti sitovaa Pariisin sopimusta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjen nopeaa ja jyrkkää vähentämistä ja päästöjen nollaamista maailmanlaajuisesti 2000-luvun puoliväliin mennessä.  

Kulutusperusteisen päästölaskennan mukaan korkean tulotason maiden päästöjä on vähennettävä yli 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Aikaa tehokkaille toimille on vähän ja se umpeutuu nopeasti - jos päästöt jatkuvat globaalisti nykytasolla seuraavan vuosikymmenen ajan, mahdollisuus saavuttaa 1,5 asteen tavoite menetetään.

Miksi elämäntavat ovat tärkeitä?

Kotitalouksien arvioidaan aiheuttavan noin 72 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Kun otetaan huomioon, että päästöjä on vähennettävä huomattavasti ja että tehokkaille toimille on vain vähän aikaa, pelkät teknologiset ratkaisut eivät riitä. Meidän on pohdittava myös keinoja, joilla voimme muuttaa elintapojamme, jotta voisimme edistää 1,5 asteen tavoitteen toteutumista. 

Toisin kuin jotkut ajattelevat, elämäntapamme eivät määräydy vain yksilöllisten valintojen perusteella, vaan myös elämämme fyysinen, sosiaalinen ja poliittinen toimintaympäristö muokkaavat niitä. Elämäntapamuutosten aikaansaamiseksi on pyrittävä muuttamaan rakenteellisia tekijöitä, kuten tarjontapuolen toimintamalleja ja markkinarakenteita, tuotannon sääntelyä, mainontaa, työelämää ja sosiaalisia normeja. Vain keskittymällä järjestelmämuutokseen voidaan mahdollistaa siirtyminen kestävään elämäntapaan yhteisöissä kaikkialla maailmassa.

Image
1.5 degree lifestyle

Elämäntavoissamme on kyse paljon muustakin kuin vain kulutustottumuksista ja päästöistä. Elämäntyylejä muokkaavat myös muut kuin taloudelliset tekijät elämissämme, kuten ystävien kanssa vietetty aika, lasten tai iäkkäiden vanhempien hoivaaminen, harrastaminen, liikunta, vapaaehtoistyö tai toiminta yhteisöissämme. Kaikki nämä vaikuttavat hyvinvointiimme ja hiilijalanjälkeemme. Uuden 1.5-Degrees Lifestyle-raportin, jossa keskitytään oikeudenmukaisen kulutustilan määrittelyyn, mukaan "elämäntavat ovat sitä, miten kulutamme, miten suhtaudumme toisiimme, millaisia naapureita, ystäviä, kansalaisia ja vanhempia olemme, millaisia arvoja vaalimme ja miten annamme näiden arvojen ohjata valintojamme".  

Elämäntapojemme muuttaminen voi auttaa meitä saavuttamaan 1,5 asteen tavoitteen, mutta 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää myös elämänlaadun varmistamiseksi. Planeetan kannalta myönteisten elämäntapamuutosten on osoitettu myös parantavan sekä fyysistä terveyttä että mielenterveyttä, luottamusta ja sitoutumista yhteisöihin sekä sosiaalisten suhteiden laatua. 

Elämäntapojen näkökulma ilmastokriisin ratkaisemiseen tarjoaa kattavamman kuvan siitä, mitä on uhattuna jos epäonnistumme, mutta myös siitä, mitä voimme saavuttaa jos onnistumme - esimerkiksi terveemmät elämäntavat, tasa-arvoisempi yhteiskunta, vahvempi yhteys luontoon ja sekä ihmisten sekä ekologinen hyvinvointi.

Kuinka voimme siirtyä kohti 1,5 asteen elämäntapoja?

1,5 asteen elämäntapojen saavuttaminen edellyttää ennennäkemättömiä systeemisiä muutoksia kaikkialla maailmassa, erityisesti korkean tulotason maissa, jotka aiheuttavat suhteettoman suuren osan maailmanlaajuisista päästöistä. 

Ruokailu-, matkustus- ja asumistottumukset ovat keskeisiä osa-alueita, joilla elämäntapamuutoksilla voidaan vaikuttaa merkittävimmin päästöjen vähentämiseen ja samalla parantaa elämänlaatua. Esimerkiksi siirtyminen kestävään ruokavalioon, joka sisältää vähemmän lihaa ja maitotuotteita, ei ainoastaan vähennä päästöjä vaan on myös yhteydessä parempaan terveyteen.

Image
market

Vastaavasti matkustustapojen muuttaminen voi hyödyttää henkistä ja fyysistä terveyttä ja vähentää samalla päästöjä ja ilmansaasteita. Siirtyminen yksityisautoilusta aktiiviseen liikenteeseen, kuten pyöräilyyn tai kävelyyn aina sen ollessa mahdollista, voi tuoda suuria terveyshyötyjä. Päästöjen vähentämisen kannalta on myös ratkaisevan tärkeää vähentää pitkien matka-aikojen tarvetta esimerkiksi työskentelemällä useammin kotoa käsin, tai siirtyä käyttämään yhteiskäyttöisiä tai julkisia liikennevälineitä. 

Kotiemme osalta on tärkeää miettiä, kuinka paljon tilaa todella tarvitsemme, ja siirtyä uusiutuvaa sähköä tuottavaan infrastruktuuriin sekä vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. 

Jotta näitä muutoksia voitaisiin tehdä laajamittaisesti, meidän on kuitenkin tehtävä myös systeemisiä muutoksia, joissa kyse on paljon muustakin kuin yksittäisistä valinnoista. Jos haluamme saavuttaa 1,5 asteen tavoitteen, se vaatii määrätietoista poliittista muutosta, huomattavia infrastruktuuri-investointeja ja sitoutumista kaikilta meiltä, jotka elämme ja toimimme näiden järjestelmien sisällä.

Dana Vigran, Tri. Luca Coscieme, Hot or Cool-instituutti