LEHDISTÖTIEDOTE: SUOMESSA KEHITETTY ILMASTOPALAPELI LEVIÄÄ EUROOPPAAN – UUSI TUTKIMUS KYSYY PELIN AVULLA EU:N KANSALAISILTA 1,5 ASTEEN ELÄMÄNTAVOISTA

Image
Ilmastopalapelin Unkarinkielinen versio
2023-02-06

Innovatiivinen eurooppalainen tutkimushanke käyttää Suomessa kehitettyä Ilmastopalapeliä lisäämään ymmärrystä kansalaisten näkemyksistä elämäntapamuutoksista Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi.

LEHDISTÖTIEDOTE

31. tammikuuta 2023

EU 1.5° Lifestyles -tutkimushankkeessa saksalaiset, espanjalaiset, ruotsalaiset, latvialaiset ja unkarilaiset tutkijat hyödyntävät ensimmäistä kertaa Suomessa kehitettyä Ilmastopalapeliä ymmärtääkseen paremmin Euroopan kansalaisten näkemyksiä elämäntapamuutoksista ja laatiakseen poliittisia suosituksia.

Tutkimusryhmä lähti liikkeelle koostamalla laajan kirjallisuuskatsauksen elämäntapoja muuttavien ilmastotekojen sekä kotitalouksiin vaikuttavien rakenteellisten tekijöiden ja esteiden kokoamiseksi. Tämän jälkeen tekojen ilmastovaikutukset kvantifioitiin ja niitä käytettiin Ilmastopalapelin suunnittelussa viiteen eri maahan tuottamaan maakohtaista tietoa yksilöiden päästövähennyspotentiaalista.

Yli 100 kansalaista viidessä maassa osallistui tutkijoiden järjestämien kansalaistyöpajojen ("Citizen Thinking Labs") ensimmäiselle kierrokselle. Työpajoissa kansalaisia pyydettiin Ilmastopalapelin avulla pohtimaan ja keskustelemaan valituista ilmastoteoista. Nyt EU:n tutkijaryhmä arvioi parhaillaan kansalaisten näkemyksiä siitä, miten yksilöiden käyttäytymisen ja rakenteellisten olosuhteiden muutokset voivat edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Image
Ilmastopalapelin saksankielisen version palat.
Kaikki Ilmastopalapelin saksankielisen version palat.

ELÄMÄNTAPAMUUTOS ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI

Doris Fuchs, Hankekoordinaattori ja professori Münsterin yliopistossa:

"Vaikka yksilön käyttäytymisen muutokset eivät yksin riittäisikään, ne ovat välttämättömiä, jos haluamme rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen. Siksi tämänkaltainen hanke on tärkeä kansalaisten näkemysten ymmärtämiseksi ja poliittisen päätöksenteon ohjaamiseksi".

Michael Lettenmeier, Toimitusjohtaja, D-mat oy:

"Olemme kehittäneet Ilmastopalapeliä jo vuodesta 2018 ja Suomessa esimerkiksi kunnat ovat hankkineet Ilmastopalalejä koulujen ja muuhun käyttöön. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käytämme Ilmastopalapeliä laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa. Hanke osoittaa, että pelillistäminen on erittäin hyödyllistä kestävän elämäntavan päämääriä tavoitellessa".

"Ottaen huomioon erittäin myönteisen palautteen pohdimme jo seuraavia keinoja, joilla voisimme käyttää Ilmastopalapeliä koulutusvälineenä entistäkin laajemmin".

Lena Domröse, Senior Manager, adelphi:

"Hankkeemme avulla ymmärrämme paremmin, miten kotitaloudet hyväksyvät elämäntapa- muutokset, miten todennäköistä niiden toteuttaminen on ja millaisia poliittisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi tarvitaan".

"Kansalaistyöpajojen tulokset ovat pohjana jatkotutkimuksellemme, jossa selvitetään polkuja ja strategioita 1,5 asteen elämäntapoihin pääsemiseksi".

Image
Palapelilaatikon unkarinkielinen versio
Palapelilaatikon unkarinkielinen versio.

TIEDE OHJAAMAAN POLITIIKKAA

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) totesi viimeisimmässä ilmaston lämpenemistä käsittelevässä erityisraportissaan, että maapallon lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 celsiusasteeseen on mahdotonta ilman kysyntäpuolen toimia ja elämäntapamuutoksia. Kulutusperusteisten päästöjen selvittäminen ja näiden tietojen hyödyntäminen niin kuntien kuin kuluttajien tasolla onkin jatkuvasti nousemassa tärkeämmäksi.

Nelivuotinen EU 1.5° Lifestyles -hanke alkoi vuonna 2021, ja se on osana Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Mukana on tutkijoita, asiantuntijoita sekä kansainvälisen ohjausryhmän jäseniä Suomesta, Unkarista, Latviasta, Alankomaista, Espanjasta, Ruotsista, Saksasta ja Japanista.

 

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö:

Prof. Doris Fuchs, projektikoordinaattori, kestävän kehityksen professori Münsterin yliopistossa ja johtaja Potsdamin kestävän kehityksen tutkimuslaitoksessa (RIFS),
doris.fuchs@rifs-potsdam.de
puh. +49 176 5223 1089

Ilmastopalapeli:

Michael Lettenmeier, toimitusjohtaja, D-mat oy,
michael@d-mat.fi
puh. +358 40 54 12 876 ja +49 151 50 40 26 19

Citizen Labs:

Lena Domröse, Senior Manager, adelphi,
domroese@adelphi.de
puh: +49 30 89 000 68 - 56

 

LISÄTIETOJA HANKKEESTA

Hankkeen päätavoitteena on tukea vähähiilisten elämäntapojen valtavirtaistamista 1,5 asteen ilmastotavoitteen mukaisesti ja helpottaa Pariisin ilmastosopimuksessa ja EU:n vihreässä sopimuksessa tavoiteltuja muutoksia. Tätä varten hankkeessa kehitetään poliittisille päättäjille, välittäjätahoille ja yksityishenkilöille ohjeita, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön siitä, miten elämäntapavalinnat vaikuttavat yksilön hiilijalanjälkeen ja miten poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet mahdollistavat tai rajoittavat siirtymistä kestäviin elämäntapoihin.

Hankkeen ainutlaatuisuus on siinä, että se tunnustaa politiikan ja poliitikkojen tärkeän roolin kotitalouksien ja elämäntapojen muutosten edistämisessä. Tutkimus osoittaa yksilöiden ja kotitalouksien mahdollisen panoksen, mutta ilmaisee selkeästi, missä kotitalouksien toiminnan rajat edellyttävät rakenteellisia muutoksia sekä poliittisia ja yritysmaailman toimia. Näin ollen EU 1.5° Lifestyles -hankkeessa yhdistetään kotitalouksien elämäntapojen analyysit neljällä eri osa-alueella (syöminen, liikkuminen, asuminen ja vapaa-aika) sekä tutkimukset poliittisista, teknologisista, taloudellisista ja sosiaalisista rakenteista yhteiskunnan eri tasoilla.

Hankkeessa kehitetään käytännön suosituksia 1,5 asteen elämäntapojen valtavirtaistamiseksi, jotka voidaan sisällyttää jokapäiväiseen elämään sekä EU:n ja kansalliseen politiikkaan. Hanke tarjoaa kansallisille ja EU:n tason sidosryhmille seuraavia tietoja:

  • elämäntapojen muuttamisen ilmasto- ja terveysvaikutusten kvantifiointi EU:ssa ja kolmessa muussa G20-maassa  (Indonesia, Etelä-Afrikka, Meksiko);

  • yleiskatsaus muutosten mahdollisuuksista ja esteistä kotitalouksien tasolla, mukaan lukien 1,5 asteen elämäntapoja mahdollistavat ilmastoteot sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit;

  • arviointi rakenteellisista tekijöistä, jotka mahdollistavat tai estävät 1,5 asteen elämäntapojen edellyttämät systeemiset muutokset;

  • arvioita talous- ja hyvinvointijärjestelmien skenaarioista ja liiketoimintamalleista, jotka ovat yhteensopivia 1,5 asteen elämäntapojen kanssa.

Tuotosten yhteistuotantoa ja kohderyhmän jäsenten osallistumista varten järjestetään useita sidosryhmien työpajoja ja levitetään havainnollista viestintämateriaalia, johon sisältyy konkreettisia ohjeita sekä kansalaisille että päätöksentekijöille 1,5 asteen elämäntapaan siirtymiseksi.

 

KUVIA TÄMÄN LEHDISTÖTIEDOTTEEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI TÄÄLLÄ.

Voit ladata lehdistötiedotteen englanninkielisen pdf-version täältä sekä lukea lisätietoja hankkeesta englanniksi täällä.